Αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης
αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ

Παρακαλούμε για την συμπλήρωση της αίτησης χρησιμοποιείτε μόνο κεφαλαία γράμματα.
Μετά την υποβολή της Αίτησης δεν μπορείτε να κάνετε καμία αλλαγή.

Με την υποβολή της αίτησης δηλώνετε υπεύθυνα ότι :
Ως «Φυσικώς Αδύνατοι» θεωρούνται οι υποψήφιοι/ες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, που εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Είναι τυφλοί, ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όραση τους, τουλάχιστον 67%, ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όραση τους, τουλάχιστον 67%
β) Έχουν κινητική αναπηρία, τουλάχιστον 67%, μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα.
γ) Πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων.
δ) Πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων,
ε) Η επίδοσή τους δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις, λόγω ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (δυσλεξίας, δυσγραφίας, δυσαριθμησίας, δυσαναγνωσίας δυσορθογραφίας).
στ) Έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί/ες, βαρήκοοι/ες), σε ποσοστό 67% και άνω ή παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός), καθώς και προβλήματα επιληψίας.
ζ) Πάσχουν από διαταραχές του φάσματος του αυτισμού.
eoppep